Moj predlog koji je „prisvojila“ Vlast Novog Sada


Predlog projekta za No kill Delta Azil

PREDLOG PROSTORNE ORGANIZACIJE PARCELE

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA ZIDANOG OBJEKTA

Pristup parceli obezbediti iz javne saobraćajnice na kojoj treba predvideti neophodan broj parking mesta namenjen zaposlenima i korisnicima usluga azila. Pored obaveznog pešačkog i kolskog prilaza objektu, potrebno je predvideti i prilaz za kombi posebne namene.

Kako bi se ostvarila što bolja komunikacija i interakcija između neophodnih funkcija, parcelu treba izdeliti na tri celine:
A prostor upravne zgrade sa pratećim sadržajima;
B površina za raspored DELTA kućica i
C prostor za istrčavanje i obuku pasa.

Pomenute prostorne celine treba rasporediti tako da se zbog svoje funkcije i lakšeg pristupa upravna zgrada nađe u jednom uglu parcele, ali da u isto vreme komunikacijama unutar parcele bude povezana sa svim ostalim delovima tj. sa DELTA kućicama raspoređenim na najvećoj površini parcele i sa posebnim delom gde je prostrana površina za obuku i istrčavanje pasa.

Funkcija

A Upravna zgrada

Upravnu zgradu isprojektovati kao objekat spratnosti P+1 od čvrstog materijala prirodnog porekla (opeka, drvo, crep), površine oko 800m2 . Posebnu pažnju posvetiti pozicioniranju i funkciji ove zgrade. Lociran na uglu parcele, objekat bi imao najbolji mogući pristup, a na taj način bilo bi lakše postaviti više ulaza i pri tome obezbediti njihovo dobro kontrolisanje.

Od funkcionalnih celina treba izdvojiti:
a veterinarski blok sa apotekom
b stacionar sa kavezima
c karantin sa kavezima
d mačkarnik
e kupatilo za pse
f prostorije uprave i zaposlenih.

Veterinarski blok i prostorije koje ga sačinjavaju treba organizovati tako da se ostvare poseban ulaz i pristup čekaonici i prijemnom delu, odakle bi se dalje pristupalo u prijemnu ambulantu, hiruršku salu i ordinacije veterinara. U ovom bloku predvideti i vet apoteku i magacin lekova.

Povezan sa veterinarskim blokom, stacionar za pse raspodeliti na deset kaveza od kojih bi pet bili dužine 76.20cm, visine 121.92cm, a pet dužine 76.20cm, visine 60.96cm. Kako je namenjen bolesnim psima, stacionar je neophodno odvojiti od od ostalih prostorija, a posebno od karantina u koji, takođe, treba smestiti deset kaveza istih dimenzija.

Kupatilo za pse treba predvideti u ovom bloku namenjenom za smeštaj i rad sa životinjama, minimalnih dimenzija 3x4m.

Pored pomenutih prostorija, u upravnoj zgradi predvideti veliku kuhinju za pripremu i obradu hrane za pse sa pratećim ostavama i magacinima.

Iako funkionalno treba da se nađu u istom delu zgrade, mačkarnik i sve prostorije vezane za ove životinje, neophodno je odvojiti u posebnu podcelinu. U ovo delu predvideti mačkarnik koji će imati samo unutrašnje kaveze, jer kako priroda ovih životinja nalaže, njihovi kavezi i organizacija u više stvari razlikuje se od dela za pse. Pored pet kaveza dimenzija 45.72×45.72cm, koje treba smestiti u u sam mačkarnik, potrebno je predvideti i pet kaveza istih dimenzija visina 60.96 i 76.20cm koji bi se našli u karantinskom bloku. Za razliku od pasa koji u kavezima i kućicama mogu da se grupišu, u ka vezima za mačke treba smeštati samo po jednu mačku, a u posebnim uslovima dve.

Drugi deo upravne zgrade namenjen je zaposlenima i njihovim potrebama. Ovaj blok bilo bi poželjno da se nađe na spratu zato što u funkcionalnom i organizacionom smislu predstavlja zasebnu celinu. Pored glavne prijemne kancelarije okvirnih dimenzija 4x5m namenjene za prijem stranaka, u ovom delu predvideti i kancelarije administracije, računovodstva, sekretarice i upravnika azila. Posebnu pažnju posvetiti prostorijama za obuku dresera, edukaciju mladih i informisanje svih članova osoblja, stručnih lica i korisnika usluga azila. Treba napomenuti da je u svakoj podcelini, zavisno od sadržaja koji se tu nalaze, neophodno predvideti sanitarne prostorije za zaposlene i posetioce, kao i prostorije za održavanje higijene, što je u ovom programu veoma važno.

Radi što bolje higijene i lakšeg održavanja, podove treba obložiti keramikom, a deo veterinarskog bloka, hiruršku salu, ambulantu, apoteku i karantinski blok obložiti antistatik podovima. Pomenute prostorije trebale bi da imaju i posebnu obradu zidova i to do visine 1.50m, a kao preporuka izdvajaju se keramičke pločice. Ostale zidove obraditi bilo kojom bojom osim bele i crne. U okviru objekta predvideti neopghodne tehničke prostorije i garažu za smeštaj minimalno dva mini-kombija.

Kako se planira izgradnja azila u više faza, a nabrojani sadržaji bili bi vezani samo za prvu fazu, treba imati u vidu dodatne funkcije koji bi se mogle naći u upravnoj zgradi.

B DELTA kućice

Boksovi namenjeni za boravak pasa nazivaju se DELTA kućice i namenjene su smeštaju 3-5 pasa, prosečne su veličine 100-150 m2. Projekatom treba predvideti dva tipska boksa, manji za smeštaj 3 i veći za smeštaj 5 pasa . Centralni deo parcele formirale bi kućice u odgovarajućem rasporedu. Površina svakog boksa pokrivena je šljunkom, a orjentacija i pozicioniranje same kućice zavisi od strana sveta. U manjim kućicama predvideti jedan ulaz okrenut isključivo ka severu, dok je u većim kućicama potrebno ostvariti dva ulaza na naspramnim stranama, gde je jedan ulaz na severnoj strani.

Sve DELTA jedinice su tipskih dimenzija 3,6×3,6 m, napravljene od prirodnih materijala- drveta, sena i cementa. Prilikom gradnje izraditi drveni kostur, obložiti ga sa minimalno 25 plasta sena koji se raspoređuju tako da se dobiju kaskade na prednjem delu kućice namenjene za igru pasa. Kada se napravi okosnica od sena, plasteve povezati čeličnim šipkama i potom ih završno obraditi cementom koji se nabacuje preko žičane mrežice postavljene preko sena. Na taj način dobiće se zanimljiva i funkcionalna kućica za tri psa smeštena u azilu. Ukoliko je moguće, svaku jedinicu treba izdignuti na betonski podest visine 15cm.

Površinu jednog boksa definisati plastificiranom žičanom ogradom visine 2m na stubovima od okruglih profila prečnika o50. Ogradu temeljiti na plitkim betonskim trakastim temeljima širine 30 cm i dubine temeljenja 60 cm.

Svaku DELTA jedinicu prekriti šljunkom, tako da se samo u jednom delu nađe manja zelena površina i jedno drvo. Takođe je svaku jedinicu potrebno opremiti jednim ventilom za vodu, radi što bolje i lakše higijene.

Ovako formirane DELTA jedinice najbolje su rešenje sa aspekta higijene i održavanja, a pružaju zadovoljavajući komfor i površinu namenjenu boravku i igri 3-5 pasa.

Nakon organizacije i pozicioniranja boksova potrebno je isprojektovati zajedničke komunikacije i staze, koje treba da budu ozelenjene kako bi se stvorio što humanuiji i prijatniji prostor. Kao posebnu oblikovnu celinu unutar DELTA bloka, isprojektovati veštačko jezero veličine približno 600-700m2 koje će pored glavne fukcije, rashlađivanje i igru pasa, moći da doprinese i parternom i pejzažnom uređenju koji će ostaviti utisak i biti pečat čitavog prostora.

C Prostor za istrčavanje i obuku pasa

Ovu funkciju predvideti u delu parcele udaljenom od pristupne saobraćajnice i podeliti ga na nekoliko podcelina. Namena ovog prostora diktira neophodnu dužinu na kojoj bi se raspoređivala pomagala, kućice i prepreke potrebne za što bolju obuku.

Dresura pasa odvija se nevezano za njihovo istrčavanje tako da su ova dva prostora fizički odvojena. Na obuci pasa mora da radi barem jedna stručna osoba- dreser, koji izvodi potrebna uvežbavanja pasa, a zavisno od samog kursa obuke i njegove kompleksnosti potrebno je organizovati i isprojektovati ovaj prostor. Kako bi se sa psima radili različiti stepeni dresure, a u budućoj fazi projektovanja moglo da se ostvari, treba predvideti posebno osmišljene kurseve i prostore za obuku policijskih pasa, pasa koji pomažu slepim i slabovidim osobama, onih koji rade u odeljenjima za drogu i nedozvoljene supstance, ili dresuru pasa koji žive sa ljudima.

Razrada projekta kroz ostale faze

Prva faza projektovanja bila bi početna i sadržala bi nabrojane blokove i funkcionalne jedinice čije zadovoljenje zahteva parcelu od 2700m2, ali se prilikom projektovanja unapred mora razmišljati o narednim fazama i na taj način stvarati njihova interakcija i povezanost. Tako se u nekoj od budućih faza mogu naći prostori koji bi bili dopuna postojećim, njihova razrada ili potpuno nova i zanimljiva funkcija. Na taj način, azil može dobiti blok za smeštaj životinja čiji vlasnici imaju želju da ih ostave na određen vremenski period u tzv. hotelu za pse, ili manju fabriku životinjske hrane i njenu prodaju. Ovde bi mogli da se nađu i prodavnica opreme i prodaje manjih životinja, štenadi i mačića, mesto na kome će svaki ljubitelj životinja moći da se informiše, pomogne ili usvoji neku od napuštenih životinja.

Kako bi se i prostorno širili, jedan od sadržaja mogao bi da bude i groblje za životinje smešteno u krajnjem delu parcele, prijatno i humano opremljeno i uređeno.


 

 

Advertisements

~ od Jelena Tinska na decembar 4, 2011.

 
%d bloggers like this: